GALLERY AYDIN
1989

Bakshaish Carpet

19th Century Bakshaish Carpet size 263×326 cm SOLD