GALLERY AYDIN
1989

Shahsavan Bag
Shahsavan Bag
Circa 1860s Persian Kurdish Bag Size 54 x 54 cm
19th Century Karakalpak Bagface Size 37 x 43 cm
Shahsavan Sumach
Shahsavan Sumakh
Qashqai Bag Face
Shahsavan Sumakh
Shahsavan Soumak
Shahsavan Sumac
Northwest Bag Face
Shahsavan Sumac