GALLERY AYDIN
1989

Heriz Rug Size 140 x 185 cm
Avshar Rug
Qashqai Carpet
Bidjar Carpet
Khamseh Rug
Bakshaish Carpet
Mahal Carpet
Bakhshaish Rug
Farahan Sarouk rug
Persian Kurdısh Rug
Nord West Persian Rug
Qashqai  Rug
Melayer Rug
Melayer Rug
Mohtesham Keshan